نحوه ساختن Email Account  جدید:

برای ساختن Email Account جدید از منوی Tools گزینه ...Account setting را انتخاب کنید.
outlook 2007


همانند شکل زیر در پنجره Account setting , در سربرگ E-mail روی گزینه New کلیک کنید.


outlook 2007


در پنجره ظاهر شده تیک گزینه Manually configure server settings or additional server types را فعال و بر روی Next کلیک کنید.


outlook 2007


سپس گزینه Internet Email را انتخاب و بروی Next کلیک کنید.


outlook 2007


سپس تنظیمات را مانند شکل زیر انجام دهید:

1- در قسمت Your Name نام خود را وارد کنید.

2- در قسمت Email Address آدرس ایمیل خود را وارد کنید.

3- در قسمت Account Type گزینه POP3 را انتخاب کنید.

4- در قسمت Incoming mail server,Ip یا نام server دریافت کننده ایمیل ها را وارد کنید.

5- در قسمت Outgoing mail server,Ip یا نام server دریافت کننده ایمیل ها را وارد کنید.

6-در قسمت User Name نام کاربری Account را برای ورود به Mail Server وارد کنید.

در قسمت Password رمز عبور Account را وارد نمایید.

سپس بر روی Next  کلیک کنید.
outlook 2007


در پنجره ظاهر شده بر روی Finish کلیک کنید. به این ترتیب Email Account مورد نظر ساخته میشود.


outlook 2007


نحوه ساختن Email Account  جدید.outlook 2007