سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
شوراي عالي انفورماتيك كشور
انجمن انفورماتیک ایران