اتصال به سایر سیستم های نرم افزاری

... با ما بهترین انتخاب را داشته باشید...

ویپ ویژگی های زیادی دارد که از مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • برقراری ارتباطVoIP  با CRM، هدایت و تصمیم گیری کامل تماس بر اساس اطلاعات موجود CRM
  • برقراری ارتباطVoIP  با برخی نرم افزارها و سخت افزارهای موجود در سازمان جهت راه اندازی  Data Center
  • برنامه نویسی و فراهم ساختن امکانات مختلف جهت بهره برداری همه جانبه ازVoIP  بر اساس نیاز سازمان
  • راه اندازیCall Center  با تکنولوژی VoIP
  • حذف هزینه های تماس در شرکت هایی که دارای توزیع جغرافیایی هستند

اتصال به سایر سیستم های نرم افزاری