انتخاب برگه

اجرا شبکه

برپاسازی هر شبکه کامپیوتری تابع مجموعه سیاست هائی است که با استناد به آنها، در ابتدا طراحی منطقی شبکه و در ادامه طراحی فیزیکی انجام خواهد شد. پس از اتمام مراحل طراحی، امکان پیاده سازی شبکه با توجه به استراتژی تدوین شده، فراهم می گردد.

مراحل اجرای یک شبکه کامپیوتری شامل موارد زیر می باشد:

 1. مشاوره
 2. طراحی
 3. اجرای شبکه پسیو
 4. اجرای شبکه اکتیو

مشاوره و طراحی گام های ابتدایی و ضروری هستند که در بخش های قبل به آنان اشاره شده است.

و اما اجرای شبکه:

شبکه های کامپیوتری، شریان حیاتی کلیه سیستم های پردازش اطلاعات را متشکل می شوند، که پیاده سازی آن مستلزم زیرساخت های مناسب و کار آمد است.

اجرای شبکه پس از مراحل مشاوره و طراحی قرارداد که با توجه به طرح های ارائه شده توسط کارشناسان کیان پرداز هوشمند و بررسی نیازهای سازمان توسط تیم مجرب و تکنسین های این مجموعه اجرا و به بهره برداری خواهد رسید.

در این زمینه خدمات زیر ارائه می شوند:

اجرا شبکه

 • طراحی و اجرای شبکه تحت Server
 • طراحی و اجرایintranet  داخلی سازمان
 • طراحی و اجرای زیر ساخت امنیتی شبکه و ارتباطی سیستم ها
 • انجام کلیه امور تحت Windows  و Linux
 • طراحی و اجرای Active Directory
 • مشاوره، طراحی و پیاده سازی DNS
 • نصب و راه اندازی ISA Server، Cache Server ، Mail Server ، FTP & Web Server
 • اجرا و پیکربندی انواع تجهیزات Active  و Passive  شبکه
 • طراحی و نصب انواع شبکه های wire  و wireless
 • اعمال مدیریت متمرکز بر کلیه منابع و اشیا شبکه ( client, server,… )
 • شبکه های MAN، LAN و WAN
 • و …