انتخاب برگه

اتصال به سایر سیستم های نرم افزاری

… با ما بهترین انتخاب را داشته باشید…

ویپ ویژگی های زیادی دارد که از مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • برقراری ارتباطVoIP  با CRM، هدایت و تصمیم گیری کامل تماس بر اساس اطلاعات موجود CRM
  • برقراری ارتباطVoIP  با برخی نرم افزارها و سخت افزارهای موجود در سازمان جهت راه اندازی  Data Center
  • برنامه نویسی و فراهم ساختن امکانات مختلف جهت بهره برداری همه جانبه ازVoIP  بر اساس نیاز سازمان
  • راه اندازیCall Center  با تکنولوژی VoIP
  • حذف هزینه های تماس در شرکت هایی که دارای توزیع جغرافیایی هستند

اتصال به سایر سیستم های نرم افزاری