عضویت ها

اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران
اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران

شورای عالی انفورماتیک کشور
شورای عالی انفورماتیک کشور

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور