ایجاد کردن user در Active Directory

۲۹ فروردین ۱۳۹۷ | شبکه | . دیدگاه

ابتدا لیست کاربران را همانند نمونه که در لینک زیر وجود دارد، آماده می کنیم و به صورت csv در مسیری همانند C:\temp\ ذخیره می کنیم. سپس اسکریپت زیر را در Powershell اجرا کنید. import-csv -path c:\temp\users.csv | foreach { $givenName = $_.name.split()[0] $surname = $_.name.split()[1] new-aduser -name $_.name -enabled $true –givenName $givenName –surname $surname […]

ابتدا لیست کاربران را همانند نمونه که در لینک زیر وجود دارد، آماده می کنیم و به صورت csv در مسیری همانند C:\temp\ ذخیره می کنیم.

سپس اسکریپت زیر را در Powershell اجرا کنید.

import-csv -path c:\temp\users.csv | foreach {
$givenName = $_.name.split()[0]
$surname = $_.name.split()[1]
new-aduser -name $_.name -enabled $true –givenName $givenName –surname $surname -accountpassword (convertto-securestring $_.password -asplaintext -force) -changepasswordatlogon $true -samaccountname $_.samaccountname –userprincipalname ($_.samaccountname+”@ad.contoso.com”) -city $_.city -department $_.department
}

مسیر مقابل –path مربوط به فایل لیست کاربران می باشد.
ad.contoso.com، که با رنگ قرمز مشخص شده است، نام دامین مربوطه می باشد.

۰ دیدگاه

ارسال یک دیدگاه

اضافه کردن Host در Zabbix

اضافه کردن Host در Zabbix 1. بر روی Configuration کلیک کرده و host را انتخاب می کنم. 2. بر روی...