ایجاد کردن user در Active Directory

ابتدا لیست کاربران را همانند نمونه که در لینک زیر وجود دارد، آماده می کنیم و به صورت csv در مسیری همانند C:\temp\ ذخیره می کنیم.

سپس اسکریپت زیر را در Powershell اجرا کنید.

import-csv -path c:\temp\users.csv | foreach {
$givenName = $_.name.split()[0]
$surname = $_.name.split()[1]
new-aduser -name $_.name -enabled $true –givenName $givenName –surname $surname -accountpassword (convertto-securestring $_.password -asplaintext -force) -changepasswordatlogon $true -samaccountname $_.samaccountname –userprincipalname ($_.samaccountname+”@ad.contoso.com”) -city $_.city -department $_.department
}

مسیر مقابل –path مربوط به فایل لیست کاربران می باشد.
ad.contoso.com، که با رنگ قرمز مشخص شده است، نام دامین مربوطه می باشد.

با ما در تماس باشید

برای دریافت آخرین مقالات و نوشته ها عضو خبرنامه شوید.

© 2021 تمام حقوق این وبلاگ متعلق به کیان پرداز هوشمند می باشد.